Het doel van individuele begeleiding bij jeugdigen, ook met een andere culturele achtergrond is het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de jeugdige. Jeugdigen met psychosociale en/of psychiatrische problematiek missen de zelfredzaamheid die eigenlijk bij hun leeftijd hoort. Bij het bieden van individuele begeleiding focussen wij op het aanleren/oefenen van vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

Het doel van individuele begeleiding (specialistisch) bestaat uit specialistische ondersteuning gericht op het aanleren van nieuwe competenties en vaardigheden die uiteindelijk zullen leiden tot het bevorderen van gedragsverandering bij een jeugdige, ook met een andere culturele achtergrond

Er wordt samen met jeugdige en diens ouders een inventarisatie gemaakt van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk op basis hiervan wordt in samenspraak met ouders en jeugdige een plan van aanpak opgesteld met doelen. De resultaten van deze doelen worden regelmatig geëvalueerd, tenminste tweemaal per jaar.

Met zorg begeleiding werkt integraal en zet in op een nauwe samenwerking/afstemming met alle betrokken hulpverleners/wettelijke vertegenwoordigers, verwijzers, het gezin en de jeugdige.