Gezinsbegeleiding basis wordt ingezet als het gaat over enkelvoudige ondersteuningsvragen rondom opvoeden en opgroeien in voorspelbare en veilige situaties. Deze begeleiding is vooral gericht op het praktisch versterken van de verzorgende dan wel opvoedkundige vaardigheden van ouders/ opvoeders, ongeacht culturele achtergrond.

Gezinsbegeleiding specialistisch is voor gezinnen, ongeacht met welke culturele achtergrond, waarbij (complexe) problematiek ervaren wordt op meerdere leefgebieden waarbij het accent ligt op de opvoeding. Het doel van de specialistische gezinsbegeleiding van Met zorg begeleiding is om samen met ouders vanuit de eigen kracht van ouders te zoeken naar oplossingen voor problemen binnen het gezin. Met zorg begeleiding ondersteunt ouders door hen de nodige kennis, vaardigheden en ondersteuning te bieden om effectieve opvoeders te kunnen zijn. Deze vorm van begeleiding is gericht op het versterken van ouders en het creëren van een positieve opvoedomgeving voor de kinderen. Ouders worden hierbij aangemoedigd om oplossingsgericht te denken en om problemen op een constructieve manier aan te pakken.

De nadruk van onze begeleiding ligt op het verbeteren van de onderlinge communicatie in het gezin, het versterken van opvoedvaardigheden van ouders en het vergroten van ontwikkelingsmogelijkheden van het kind of de jongere. Er is bij ouders en/of kinderen veelal sprake van een (licht)verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand en/of psychiatrische problematiek.

Met zorg begeleiding neemt in deze begeleiding een stukje psycho-educatie mee door ouders informatie te geven over de ontwikkeling van kinderen, gedragingen in verschillende levensfasen en effectieve opvoedingsstrategieën. Dit helpt ouders om beter te begrijpen wat acceptabel gedrag is en hoe ze positieve interacties met hun kinderen kunnen bevorderen. Door observaties van ouder-kind interacties samen te bespreken leren ouders effectieve verbale en non-verbale communicatievaardigheden, om een gezonde relatie met hun kinderen op te bouwen. Dit omvat ook het begrijpen van de behoeften en emoties van kinderen en het bevorderen van open communicatie.

Met zorg begeleiding leert ouders om grenzen te stellen, het toepassen van positieve bekrachtiging en het omgaan met uitdagend gedrag op een constructieve manier. Ouders krijgen tools en strategieën aangereikt om stress te verminderen, aangezien opvoeden vaak uitdagend kan zijn. Dit kan zich richten op zowel het omgaan met de stress van ouders als het helpen van kinderen bij het ontwikkelen van stressbeheersing vaardigheden.

Het hele gezin wordt meegenomen in de begeleiding en samen maken wij een inventarisatie van de krachten en problemen van de jeugdige, gezin en het netwerk. Samen met ouders zoeken we naar de balans tussen draagkracht en draaglast en proberen deze te versterken, met aandacht voor het netwerk van het gezin. De resultaten van de begeleiding worden ten minste elke 6 maanden geëvalueerd en meer frequent indien nodig. Met zorg begeleiding werkt integraal en zet dan ook in op een nauwe samenwerking/afstemming met alle betrokken hulpverleners/wettelijke vertegenwoordigers, verwijzers, het gezin en de jeugdige.

Er wordt gebruik gemaakt van werkt oplossings-, ontwikkelings-, en systeemgericht werken in de begeleiding. Kennisoverdracht/psycho-educatie (over een diagnose als ADHD of ASS) speelt een belangrijke rol binnen specialistische gezinsbegeleiding.