Met zorg begeleiding biedt casusregie in opdracht van verwijzers. We fungeren hierbij als verbindende factor tussen het gezin en alle betrokken partijen. We werken samen aan één plan waarbij we met alle betrokkenen samen doelen opstellen.  Met zorg begeleiding werkt altijd vanuit een oplossingsgerichte werkwijze.

Met zorg begeleiding behoudt het overzicht en houdt de uitgezette lijn vast waarbij we toezien op samenwerking tussen partijen en oog houden voor overlap en hiaten. We sporen betrokken organisaties aan tot afstemming, samenwerking en het behalen van doelen.

Een casusregisseur van Met zorg begeleiding is eerstverantwoordelijke in een casus. Wij zijn verantwoordelijk voor het realiseren van passende ondersteuning en het monitoren van het hulpverleningsproces van begin tot einde. Tevens zijn wij bevoegd om zelf procesinterventies in te zetten als bijvoorbeeld een MDO (multidisciplinair overleg).