Parallel solo ouderschap/Ouderbegeleiding

Bij Parallel Solo Ouderschap verschuift de focus van samenwerking naar de focus op het eigen ouderschap en de eigen ouder-kind relatie. Ouders gaan aan de slag met een eigen hulpverlener. Indien beide ouders een traject Parallel Solo Ouderschap volgen, vindt er geen onderling overleg plaats tussen de hulpverleners van ouders. Dit ter ondersteuning op de focus van het eigen proces. Het traject duurt enkele maanden en telt ongeveer 10 gesprekken. Ook vinden er gesprekken met de kinderen plaats om diens wens in kaart te brengen.

Kindercoaching

Met zorg begeleiding biedt een specifieke soort begeleiding aan voor kinderen/jongeren. Met name kinderen/jongeren die hinder ondervinden van de opvoedingssituatie waarin ze zich bevinden. Deze vorm van begeleiding kan ingezet worden als kinderen worstelen met de volgende uitdagingen;

  • Boosheid
  • Rouw & Verliesverwerking
  • Moeite met echtscheidingssituatie/opvoedingssituatie
  • Psychosomatische klachten; buikpijn, hoofdpijn (als een arts medische redenen heeft uitgesloten)
  • Andere belemmerende emoties; verdriet, angst etc.

De begeleiding is gericht op het zelf oplossend vermogen van het kind. Er wordt gebruik gemaakt van diverse methodieken en spelvormen om het kind te ondersteunen.

MASIC

De MASIC biedt een gestructureerde beoordeling van partnergeweld bij ouderparen die in een (conflict)scheiding verwikkeld zijn. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij meer dan de helft van de complexe scheidingen een voorgeschiedenis van partnergeweld speelt. De MASIC bestaat uit een gestructureerd interview dat bij elke ouder apart wordt afgenomen. De MASIC vraagt gedetailleerd naar verschillende vormen van partnergeweld, zoals emotionele mishandeling, dwingende controle, lichamelijk geweld, seksueel geweld en stalking. Vervolgens wordt op basis van de informatie uit de twee interviews, eventueel aangevuld met feitelijke informatie uit andere bronnen (bijv. politiegegevens, medische gegevens) een beoordeling gemaakt over de aan/afwezigheid van partnergeweld, en als er geweld aanwezig is, over het type geweld. Vooral dwingende controle vormt een veiligheidsrisico en sluit de mogelijkheid tot mediation uit. Met zorg begeleiding is er voorstander van om ook het NICHD kind interview in een vroegtijdig stadium af te nemen.

Verklarende analyse

Een verklarende analyse is een analyse van aanlegfactoren (kind) en contextfactoren (gezin, school, bredere milieu) die leidt tot klachtgedrag. In de verklarende analyse wordt uitgewerkt hoe de klachten zijn ontstaan, hoe ze onderling samenhangen en op elkaar inwerken. De verklarende analyse wordt samen met ouders, kind en professionals opgesteld. Door dit in kaart te brengen kunnen interventies en hulpverlening beter aansluiten op het gezin.

Een verklarende analyse die kwalitatief goed is voldoet volgens Met zorg begeleiding aan de volgende voorwaarden;

  • De verklarende analyse gaat altijd om een analyse van zowel kind-, gezin- en contextfactoren.
  • De verklarende analyse wordt samen met ouders en kind gemaakt. Het gaat om gedeelde beeldvorming, gedeelde analyse en gedeelde besluitvorming. Een analyse waar ouders en de jongere zich niet in herkennen zal niet leiden tot duurzame resultaten.
  • Het maken van een verklarende analyse vraagt tijdens het proces om het geven van psycho-educatie (uitleg waarom je vraagt wat je vraagt).
  • De verklarende analyse is opgesteld in toegankelijke taal die aansluit bij het gewone leven en is ontschuldigend van toon.
  • Een verklarende analyse is een werkhypothese en niet een in beton gegoten werkelijkheid: het werkt als een dynamisch proces dat vraagt om voortdurende bijstelling. Als resultaten van hulp achterblijven is bijstelling van de verklarende analyse nodig.